هفته!

دوباره هفته جدید و این روزهای اول هفته تنش و استرس های مضاعف من!

نمیفهمم چرا اسم ها انقدر ماهیت روزهای هفته را در هم میریزند!!!!!!

گاهی با خودم فکر میکنم روز های اول هفته ساعت ها را از آخری ها میدزدند! وگرنه نمیشود 24 ساعت 28 ساعت بشود که!!!

/ 0 نظر / 16 بازدید