...

طفلی به نام شادی

دیریست گمشده است

با چشمهای روشن براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هر کس از او نشانی دارد

 ما را کند خبر

این هم نشان ما

یک سو خلیج فارس...سوی دگر خزر

 (شفیعی کدکنی)

/ 0 نظر / 16 بازدید