منزل خدا

الو سلام منزل خداست؟ این منم مزاحمی که آشناست

هزار دفعه شماره رو دلم گرفته است ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است به ما که میرسد حساب بنده هایتان جداست

 الو....

دوباره قطع وصل تلفنم شروع شد...خرابی از دل من است یا که عیب از سیم هاست؟

/ 0 نظر / 19 بازدید