حکم اعدام

همیشه تو حاکم شدی و من محکوم

بگذار این بار من حاکم باشم و خاطرات محکوم...

/ 1 نظر / 18 بازدید
ماشا

بعد از تو بهار زود پیر می شود.زذذود پیربع سلامی بهاری.. وهارت مارک،سالت خوش،حالت نیکو،مالت آباد، مینت مه نه نی،روزگارت روم،وژت سالم ،کس و کارت ساق، زه نی ئت دلخواه..... بهارت فرخنده،سالت خوش،حالت نیکو،خانه ات آباد،دیارت ماندنی،روزگارت رام،خودت سالم،نزدیکانت صحیح و زندگانی ات دلخواه... واتوره با چند بهاریه به روز است.دیدار نوروزی فراموش نشود دوست من...