امان....

امان از روزی که دختری به عشق داغ اول میرسد....

امان از روزی که تلفن عشق اولی روی دختری قطع میشود.....

امان از وقتی که عشق اولی سر قرار دیر می رسد.....

امان...

امان از شکست دختری در عشق اولی....

امان....

/ 3 نظر / 17 بازدید
saman

چه عاشقانه نوشت دکتر شریعتی که من تورادوست دارم و تو دیگری را و دیگری،دیگری را واین گونه است که ما تنهاییم.

شنتیا

تا عشق را چه تعبییر کرد