قول!

بوووووووق

بوووووووق

بووووووووق

الو؟

چرا قطع کردی؟

چرا دوباره قطع کردی؟

یه چیز میپرسم بعد دیگه کاریت ندارم!

الو؟؟؟؟

میشه.........

بوووووووووووووووق!!!!

/ 1 نظر / 27 بازدید
ماشا

بی پرده بگویم پرده به حرمت پنجره دست درازی می کند.... سلام... واتوره با حرمت پنجره به روز است و منتظر دیدارت..